Dnes je pondelok 22.07.2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Počasie

Prihlásenie k trvalému pobytu

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 1. platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, ak ide o maloleté dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list,
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
 3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihláseniu nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú vlastníkom alebo
 • všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

 1. vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt a uviesť na ??om údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme,
 2. vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt a odhlasovací lístok z trvalého pobytu.