Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Cintorín

CINTORÍN

    Na Slovensku sa problematike pohrebníctva venuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011. 
    Na miestnom cintoríne v Kapušanoch sa nachádza 938 hrobových miest. Počet záznamov o zosnulých je 1534. Na cintoríne je vybudovaný Dom nádeje, ktorý je vybavený miestnosťou  na dočasné uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.

Postup pri vybavení pohrebu:

 • podpísať splnomocnenie pre pohrebnú službu
 • občiansky preukaz nebohého 
 • občiansky preukaz najbližšieho príbuzného
 • oblečenie pre nebohého

Pohrebná služba zabezpečí:

 • na základe splnomocnenia vybavenie dokladov od lekára (patológia)
 • prevoz nebohého do Domu nádeje
 • obliekanie nebohého
 • úprava nebohého
 • vybavenie matriky, úmrtného listu
 • pochovanie 

Postup pri vybavení hrobového miesta:
    podľa zákona o pohrebníctve( §21 Z.z. č.131/2010) právo na užívanie hrobného miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne jej zaplatením v kancelárii miestnych daní a poplatkov na Obecnom úrade.

Povinnosti nájomcu:

 • dodržiavať ustanovenia cintorínskeho poriadku obce Kapušany, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
 • na vlastné nálady zabezpečovať údržbu hrobové miesto a jeho blízkeho  okolia
 • nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska každú zmenu, ktorú chce na  hrobovom mieste vykonať 

Práva nájomcu:

 • právo na užívanie hrobového miesta  vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy
 • nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nájom sa platí na obdobie 10 rokov
 • pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka, ak je osôb viac, tá ktorá sa prihlási ako prvá

Služby spojené s prenájmom hrobového miesta:   

 • odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
 • údržba zelene na pohrebisku 
 • úhrada investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
 • zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom

Cenník pohrebných prác a služieb:

Uloženie truhly do chladiaceho zariadenia a prenášanie.....2,00 EUR
Použitie chladiaceho zariadenia(1deň) aj započatý.....10,00 EUR
Za použitie Domu nádeje – len pohrebný obrad                
 -Domáci občan.....15,00 EUR
 -Cudzí občan.....20,00 EUR
Nájom za hrobové miesto je 3,319 eur/rok užívania, za obdobie 10 rokov- dospelí.....33,19 EUR
Nájom za hrobové miesto  dvojhrob je 6,638 eur/rok užívania, za obdobie 10 rokov- dospelí.....66,38 EUR
Nájom za detské hrobové miesto je 1,659 eur/rok užívania, za obdobie 10 rokov.....16,59 EUR
Výkop hrobu dospelého
 -do hĺbky 220 cm v lete (od 1.4. – 31.10.).....60,00 EUR
 -do hĺbky 220 cm v zime (od 1.11. – 31.3.).....70,00 EUR
 -do hĺbky 160 cm v lete.....50,00 EUR 
 -do hĺbky 160 cm v zime.....60,00 EUR
Výkop hrobu dieťaťa v lete.....20,00 EUR
Výkop hrobu dieťaťa v zime.....25,00 EUR
Otvorenie a uzavretie náhrobku.....10,00 EUR
Exhumácia
 -tlecia doba 10 rokov.....66,38 EUR
 -tlecia doba 20 rokov.....53,11 EUR
 -tlecia doba nad 20 rokov.....33,19 EUR
Uloženie truhly do hrobu – hrobky – dospelého.....10,00 EUR
Uloženie truhly do hrobu – hrobky – dieťaťa.....5,00 EUR
Uloženie a zaliatie panelov – manipulácia s nimi 
 -bez materiálu.....20,00 EUR
 -vrátanie materiálu.....30,00 EUR
Za odvoz prebytočnej zeminy – hrob dospelého.....50,00 EUR
Za odvoz prebytočnej zeminy – hrob dieťaťa.....20,00 EUR

Vstup na cintorín pre fyzické a právnické osoby, vykonávajúce všetky druhy kamenárskych prác..10,00 EUR

Dostupnosť kontaktnej osoby a služieb:

V pracovných dňoch: Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6,

 Referát administratívno-správny-051/7941 102                                                        Pohrebná služba Jakša Pavel-0907 918 057

 

Mimo pracovných dní: Pohrebná služba Jakša Pavel – 0907 918 057

Virtuálny cintorín obce