Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Referát stavebného poriadku a životného prostredia

Ing. Ján  ANTOL
tel.: 0907 612 950
e-mail: jan.antol/zavináč/kapusany.sk

pevná linka: 051/ 7941333
fax: 051/7941102

Stránkové dni:

Pondelok:  8,00 - 12,00 hod.
Streda:       8,00 - 12,00 hod. / 13,30 - 16,00 hod.
Piatok:       8,00 - 12,00 hod.
 
Popis pracovnej činnosti:

 1. Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.
 2. vedenie územného konania a vydávanie územné rozhodnutia,
 1. rozhodnutie o umiestnení stavby,
 2. rozhodnutie o využití územia,
 3. rozhodnutie o chránenej časti krajiny,
 4. rozhodnutie o stavebnej uzávere,
 1. vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenie na stavby a ich zmeny,
 2. vydávanie povolenia v odôvodených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred        dokončením,
 3. vydávanie povolenia na terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa stavebného zákona,
 4. vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona,
 5. vydávanie povolenia na predčasne užívanie stavby podľa stavebného zákona,
 6. rozhodovanie o zmene v užívaní stavby podľa stavebného zákona,
 7. rozhodovanie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku  podľa stavebného zákona,
 8. nariaďovanie údržby stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa stavebného zákona,
 9. povoľovanie alebo nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhodovanie o dodatočnom povolení stavby podľa stavebného zákona,
 10. nariaďovanie vykonania neodkladných zabezpečovacích prác podľa stavebného zákona,
 11. rozhodovanie o vyprataní stavby podľa stavebného zákona,
 12. rozhodovanie o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa stavebného zákona,
 13. nariaďovanie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa stavebného zákona,
 14. vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa stavebného zákona,
 15. rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa stavebného zákona,
 16. vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 17. vedenie evidencie a ukladanie rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu podľa stavebného zákona,
 18. zabezpečenie činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe podľa stavebného zákona,
 19. povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných stavieb na základe ohlásenia stavebného zákona pre obec Kapušany,
 20. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 21. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 22. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.

Súbory na stiahnutie: