Dnes je pondelok 11.12.2023, meniny má Hilda, zajtra Otília

Počasie

Referát matriky, evidencie obyvateľstva

 

Mgr. Ľudmila REVAYOVÁ
tel.: 0911 267 797
e-mail: ludmila.revayova/zavináč/kapusany.sk 

pevná linka: 051/7481 736

Úradné hodiny na matričnom úrade sú zhodné s úradnými hodinami obecného úradu

Matričný úrad obce Kapušany Podľa článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002 matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, ktorá zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku.
Na matričnom úrade sa vykonávajú práce spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrík a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. V súčasnosti je problematika vedenia matrík upravená zákonom č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv.

Do pôsobnosti matričného úradu obce Kapušany patria obce:

Kapušany
Demjata
Fulianka
Chmeľovec
Lada
Lipníky
Nemcovce
Okružná
Podhorany
Šarišská Poruba
Trnkov
Tulčík
Záhradné - matričné udalosti do 31.12.1949

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 2. zapisuje do matriky údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 3. vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 4. vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 5. plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 6. vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike) a odovzdáva ju Obvodnému úradu Prešov
 7. zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 8. pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 9. prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 10. prijíma oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydáva o tom potvrdenie
 11. vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 12. preberá žiadosti a pripravuje podklady na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 13. vykonáva zmenu mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak, zmenu mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk, zmenu priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, zmenu priezviska spočívajúcu v úprave v súlade so slovenským pravopisom, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, určenie druhého a tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti.

Podrobné informácie o vybavovaní dokladov

Správne poplatky

Ohlasovňa a evidencia počtu obyvateľov

Prihlásenie k trvalému pobytu

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Pobyt občana v zahraničí

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Evidencia stavieb

Voľby, referendum