Dnes je pondelok 22.07.2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Počasie

Starosta obce

RNDr. Slávka GUTEKOVÁ

e-mail: starostka/zavináč/kapusany.sk, tel. 0907 941770, 051/79 41 102

 1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
 2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 4. Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer. Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
 5. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
  a) vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Kapušany, týmto organizačným poriadkom a Všeobecne záväznými nariadeniami obce,
  b) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Kapušany alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  c) schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry),
  d) v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
  e) udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
  f) schvaľuje podanie žalôb.