Dnes je nedeľa 24.09.2023, meniny má Ľuboš/Ľubor, zajtra Vladislav/Vladislava

Počasie

Podrobné informácie o vybavovaní dokladov

Duplikáty matričných dokladov
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone.
K vydaniu matričného dokladu je potrebné predložiť občiansky preukaz žiadateľa a uhradiť správny poplatok vo výške 5 EUR  za vyhotovenie jedného matričného dokladu.

Žiadosť na uzavretie manželstva
Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) sa vypisuje čitateľne, strojom alebo paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V prípade sobáša na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Termín a hodinu uzavretia manželstva v obradnej sieni obce Kapušany je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

K žiadosti na uzavretie manželstva je potrebné doložiť:

  1. štátny občan Slovenskej republiky predkladá rodný list, platný občiansky preukaz, rozsudok o rozvode alebo úmrtný list nebohého manžela – manželky, ak je vdovec – vdova. V prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.
  2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
  3. cudzinec predkladá rodný list, cestovný pas, doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, rozsudok o rozvode alebo úmrtný list nebohého manžela – manželky, ak je vdovec – vdova.
  4. Všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka. Žiadosť na uzavretie manželstva musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred uzavretím manželstva a v prípade, že cudzinec neovláda slovenský jazyk si musia snúbenci zabezpečiť k obradu i súdneho tlmočníka. Poplatok za uzavretie manželstva s cudzincom je 66 EUR Bližšie informácie týkajúce sa uzavretia manželstva s cudzincom dostanete priamo na matričnom úrade – príp. prostredníctvom e-mailovej pošty na adrese matrikárky.
  5. Úmrtný list – vybavenie dokladov po úmrtí
  6. K vybaveniu dokladov je potrebné priniesť tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením v 3 exemplároch, občiansky preukaz nebohého. Ak ide o cudzinca cestovný pas a povolenie na pobyt. Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Zápis do osobitnej matriky
Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. Pri podaní žiadosti na zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť vypísané tlačivo - žiadosť a všetky doklady uvedené na každej žiadosti. Všetky doklady vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podá matrikárka.
Tlačivá sú dostupné na stránke Ministrestva vnútra.

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva sa v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode podáva na tunajšom matričnom úrade len v prípade, že manželstvo bolo uzavreté v matričnom obvode obce Kapušany. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode, OP žiadateľa, sobášny list.
Tlačivo dostupné v spodnej časti stránky.

Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
V zmysle § 2a zákona č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
Tlačivo dostupné v spodnej časti stránky.

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania
V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.
Tlačivo dostupné v spodnej časti stránky.

Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 19 ods. 3 zákona r. 154/1994 Z.z. o matrikách
V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31.12.1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam.
Tlačivo dostupné v spodnej časti stránky.