Dnes je piatok 14.06.2024, meniny má Vasil, zajtra Vít

Počasie

Ohlasovňa a evidencia pobytu občanov

Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. Činnosť obcí na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy. V súčasnosti je problematika na úseku hlásenia a evidencie obyvateľstva upravená zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ohlasovňa pobytu plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie evidenciu pobytu občanov
 2. prijíma od občanov vyplnené lístky na pobyt
 3. overuje totožnosť osoby, správnosť a úplnosť zákonom ustanovených údajov
 4. zaznamenáva údaje o hlásení pobytu a rozhodnutia zo súdov do registra obyvateľov Slovenskej republiky
 5. okresnému riaditeľstvu Policajného zboru doručuje „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB“, a to aj za občana pri jeho odhlásení sa z trvalého pobytu pri ukončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, pri nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky, pri prvom prihlásení sa občana na trvalý pobyt, pri prihlásení sa občana na prechodný pobyt, vyhlásenie občana o zákaze poskytovania údajov, oznámenia
 6. z matričných úradov, oznámenia zo súdov
 7. zasiela odhlasovací lístok z trvalého pobytu ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu
 8. plní oznamovacie povinnosti a úlohy, ktoré jej vyplývajú z iných právnych predpisov
 9. vydáva občanom potvrdenia o pobyte
 10. vydáva potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu a k vydaniu občianskeho preukazu pri zmene priezviska
 11. na základe písomnej žiadosti poskytuje informácie o mieste pobytu občana
 12. vyberá správne poplatky podľa položky 8 prílohy k zákonu NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 13. vedie štatistické údaje pre účely obce, orgány štátnej správy, samosprávy a iné právnické osoby.